Tin nổi bật

Thông báo

Thông báo Về việc tiếp tục lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường Cẩm Thành.

PHƯỜNG CẨM THÀNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
       Số : 22/TB-UBND
         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
 Cẩm Thành, ngày 29 tháng 8 năm 2016
 
                                                            THÔNG BÁO
Về việc tiếp tục lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường Cẩm Thành
 
                   Kính gửi  - Khu trưởng và Nhân dân các khu phố p. Cẩm Thành
                                        - Các Doanh nghiệp trên địa bàn phường
 

         Thời gian qua các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Cẩm Thành nói chung, các hộ kinh doanh trên địa bàn phường nói riêng đã có nhiều cố gắng trong việc chấp hành, giữ gìn trật tự đô thị, tạo thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên vẫn còn một số hộ dân, hộ kinh doanh có ý thức chấp hành chưa cao, gây mất trật tự, mất mỹ quan đô thị.
            Để triển khai thực hiện nghiêm túc công văn số 2016/UBND-QLDT ngày 12/8/2016 “V/v tiếp tục tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố” và Thông báo số 572b/TB-UBND ngày 08/8/2016 của UBND Thành phố “V/v tiếp tục ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố từ ngày 10/8/2016 đến hết năm 2016” và giải quyết dứt điểm những tồn tại hạn chế nêu trên, UBND phường thống nhất chỉ đạo như sau:
             1. Các cấp ủy lãnh đạo khu phố tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiểu đầy đủ ý nghĩa, sự cần thiết của việc lập lại trật tự đô thị, VSMT để nhân dân thông hiểu, đồng thuận chấp hành.
             2. Các hộ kinh doanh bám trục mặt đường Trần Phú, Thanh Niên và các tuyến đường khác trên địa bàn phường không được lấn chiếm lòng đường và vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán và các hoạt động vi phạm trật tự đô thị kể cả ban ngày lẫn ban đêm. Bắt đầu từ ngày 01/10/2016, cấm sử dụng vỉa hè để làm địa điểm kinh doanh, buôn bán (phía trong vạch vôi chỉ được để xe đạp, xe máy của gia đình và khách đến giao dịch, phía ngoài vạch vôi đến mép bó vỉa chỉ để dành cho người đi bộ).
                3. Tháo dỡ toàn bộ các cầu dẫn bằng các vật liệu bê tông, gạch, vữa từ lòng đường lên vỉa hè tại tất cả các tuyến đường phố, gây cản trở giao thông, cản trở dòng chảy.
               4. Yêu cầu các hộ dân chủ động làm đường ống kín dẫn nước mưa, nước thải từ các tầng và từ mái nhà xuống hệ thống thoát nước. Không để tình trạng nước chảy thẳng ra đường phố hiện nay gây ảnh hưởng đến người đi đường, nhất là những khu vực đường phố, vỉa hè chật hẹp.
                5. Giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên các hệ thống thoát nước và trong hành lang của hệ thống thoát nước.
              6. Đề nghị các doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn phối hợp có giải pháp cộng quản để việc triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn.
         UBND phường Cẩm Thành yêu cầu khu phố, nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn phường tổ chức thực hiện nghiêm túc./.
 
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, HĐND (b/c);
- Chủ tịch, các PCT;
- Như kính gửi (t/h);
- Lưu: VP UBND.

 
 
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 
 
  • (Đã ký)
 
Nguyễn Tiến Quang