Tin nổi bật

Thông báo

Các thủ tục HC được tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND PHƯỜNG CẨM THÀNH .

 

I. Quyết định 2295/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh Quảng  Ninh.

1. Lĩnh vực xây dựng:

1.1- Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư;

1.2- Thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

1.3- Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Lĩnh vực khác:

- Thủ tục Xác nhận theo yêu cầu của người dân.

II. Quyết định 2392/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh (Thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ);

1. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng:

1.1- Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị;

1.2- Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề;

1.3- Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích đột xuất;

1.4- Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa;

1.5- Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

2. Lĩnh vực Tôn giáo:

2.1- Thủ tục tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng;

2.2- Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng;

2.3- Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo;

2.4- Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở;

2.5- Thủ tục đăng ký người vào tu;

2.6- Thủ tục tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng;

2.7- Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã.

III. Quyết định 2647/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh (Thuộc chức năng quản lý của Sở Công Thương);

1. Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng:

1.1- Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại;

1.2- Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại;

1.3- Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

IV. Quyết định 3045/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh (Thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường);

1. Lĩnh vực Đất đai:

- Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.

2. Lĩnh vực Môi trường:

2.1- Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

2.2- Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

2.3- Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường;

2.4- Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường.

V. Quyết định 3401/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh (Thuộc chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo);

1. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo:

1.1- Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

1.2- Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

1.3- Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

1.4- Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp;

1.5- Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.

VI. Quyết định 3610/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh (Thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao);

1. Lĩnh vực Văn hóa cơ sở:

- Công nhận gia đình văn hóa.

2. Lĩnh vực Thư viện:

- Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản.

3. Lĩnh vực Thể dục thể thao:

- Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở.

VII. Quyết định 344/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh (Thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế);

1. Lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:

- Thủ tục Đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ.

VIII. Quyết định 2237/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh (Thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp);

1. Lĩnh vực Hộ tịch:

1.1- Thủ tục đăng ký khai sinh;

1.2- Thủ tục đăng ký kết hôn;

1.3- Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con;

1.4- Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con;

1.5- Thủ tục đăng ký khai tử;

1.6- Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động;

1.7- Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động;

1.8- Thủ tục đăng ký khai tử lưu động;

1.9- Thủ tục đăng ký giám hộ;

1.10- Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ;

1.11- Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch;

1.12- Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;

1.13- Thủ tục đăng ký lại khai sinh;

1.14- Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân;

1.15- Thủ tục đăng ký lại kết hôn;

1.16- Thủ tục đăng ký lại khai tử;

1.17- Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch.

2. Lĩnh vực Hòa giải cơ sở:

2.1- Thủ tục bầu hòa giải viên;

2.2- Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải;

2.3- Thủ tục thôi làm hòa giải viên;

2.4- Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên.

3. Lĩnh vực Chứng thực:

3.1- Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được);

3.2- Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;

3.3- Thủ tục chứng thực di chúc;

3.4- Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở;

3.5- Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở;

3.6- Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;

3.7- Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở;

3.8- Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực;

3.9- Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

4. Lĩnh vực Nuôi con nuôi:

4.1- Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước;

4.2- Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước.

5. Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước:

5.1- Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;

5.2- Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường;

5.3- Thủ tục trả lại tài sản;

5.4- Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;

5.5- Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu.

IX. Quyết định 790/QĐ-UBND, ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Ninh”.

1- Thủ tục Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.

2- Thủ tục Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên.

3- Thủ tục Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ  vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự  nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân

X. Quyết định 4027/QĐ-UBND, ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh”.

1. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1.1- Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

1.2- Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

1.3- Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

1.4- Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

1.5-  Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

1.6- Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

1.7- Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

2. Lĩnh vực người có công

2.1- Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

2.2- Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

3. Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội.

3.1- Quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Thủ tục cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

3.2- Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

3.3- Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

4. Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em

4.1- Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

4.2- Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

4.3- Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

4.4- Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

4.5- Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em theo đề nghị của cá nhân, đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế.

Tổng số: 91 thủ tục hành chính