Tin nổi bật

Chức năng, nhiệm vụ

1. Bà Phạm Mai Hương - Chủ tịch UBND phường: là Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường: Chỉ đạo, phụ trách chung Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
2. Ông Nguyễn Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND phường: là Phó Thường trực Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường: trực tiếp dân và ký các thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường.
3. Bà Trần Thị Kim Thoa - Công chức Tư pháp phường
Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thuộc lĩnh vực hộ tịch; nuôi con nuôi; bồi thường nhà nước; thanh tra.
 
- Tham mưu thực hiện Đề án 06 và Nghị Quyết 09/NQ ngày 05/02/2022 của BTV Tỉnh ủy.
- Xây dựng quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 lĩnh vực hộ tịch; nuôi con nuôi; hòa giải ở cơ sở; phổ biến giáo dục pháp luật; bồi thường nhà nước; thanh tra.
-  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch phân công.
4. Bà Đinh Thị Thu Hiền - Công chức Tư pháp hộ tịch phường.
- Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thuộc lĩnh vực chứng thực và lĩnh vực khác. hòa giải ở cơ sở; phổ biến giáo dục pháp luật;
- Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (liên quan đến phân chia di sản, thừa kế, di chúc, ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng).
- Thực hiện quản lý nhà nước về công tác thi hành án. Phối hợp với các đơn vị liên quan quyết định việc giáo dục các đối tượng tại phường theo quy định.
- Cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính; Phụ trách hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015.
-  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch phân công.
5. Ông Lại Minh Quang - Công chức Địa chính Xây dựng phường
- Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai; môi trường; thủy lợi; đường thủy, hàng hải; an toàn đập, hồ chứa thủy điện; phòng chống thiên tai; khoa học công nghệ khuyến nông; trồng trọt.
- Phối hợp với Công chức Tư pháp về thủ tục hành chính liên quan đến hồ sơ chuyển nhượng, vay vốn bằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Xây dựng quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 lĩnh vực đất đai; môi trường; thủy lợi; đường thủy, hàng hải; an toàn đập, hồ chứa thủy điện; phòng chống thiên tai; khoa học công nghệ khuyến nông; trồng trọt.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch phân công.
6. Bà Hoàng Thị Hồng - Công chức Văn hóa Xã hội phường
- Tiếp nhận, hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực : Lao động thương binh và xã hội; thực hiện các nhiệm vụ khác khi Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND phường phân công.
7. Bà Đinh Thị Kim Nhung - Công chức Văn phòng phường
- Tiếp nhận và chuyển Công văn đến, đi qua hệ thống chính quyền điện tử.
- Quản lý con dấu, đóng dấu, kiểm soát thu phí, hồ sơ trước khi trả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.
- Tiếp nhận và giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực thi đua khen thưởng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch phân công.