Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Lĩnh vực: LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY, HÀNG HẢI
Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí: Không
Nội dung: * Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận 1 cửa UBDN cấp xã hoặc nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
- Công chức UBND cấp xã tại Bộ phận 1 cửa UBND cấp xã kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận 1 cửa của UBND cấp xã hoặc qua đường bưu chính.
* Cách thức thựchiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận 1 cửa UBDN cấp xã hoặc nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa theo mẫu.
- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
          a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.
          b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;
          c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
          d) Cơ quan phối hợp: Không.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận
* Phí, lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:
- Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa (Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
* Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014.
- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định đăng ký phương tiện thủy nội địa.
- Quyết định số 3110/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
 

Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa
(Phụ lục 10  ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÓA ĐĂNG KÝ
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

 
Kính gửi: …………………………………….………………………………..
- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ……… đại diện cho các đồng sở hữu ………….
- Trụ sở chính: (1) …………………………………………………………….
- Điện thoại: ………………………. Email: …………………….……………
Đề nghị cơ quan xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản như sau:
Tên phương tiện: ………………………… Số đăng ký: …………………
Công dụng: ………………………………. Ký hiệu thiết kế: ……………
Năm và nơi đóng: …………………………….……………………………
Cấp tàu: ………………………………       Vật liệu vỏ: ……………………
Chiều dài thiết kế: ……………….. m              Chiều dài lớn nhất:  …..………..m
Chiều rộng thiết kế: ……………… m             Chiều rộng lớn nhất:  ……..…… m
Chiều cao mạn:  …………………. m              Chiều chìm: …………..…………m
Mạn khô: …………………………. m             Trọng tải toàn phần: ………….. tấn
Số người được phép chở: ……... người    Sức kéo, đẩy:  ………………….tấn
Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): ……………..………
Máy phụ (nếu có): …………………………….……………………………..
Nay đề nghị ……………………………………xóa đăng ký phương tiện trên.

 
Lý do xóa đăng ký …………………………………………..……………….
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương tiện trên và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.
 
  …., ngày ….. tháng ….. năm 20
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)
 
 
 
 
(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương.
(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu.
 
File đính kèm: Tải file