Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng
Lĩnh vực: LĨNH VỰC THƯ VIỆN
Thời gian giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.
Lệ phí: Không
Nội dung: * Trình tự thực hiện:
Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện thực hiện mở cửa hoạt động, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện gửi thông báo thành lập đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thư viện đặt trụ sở.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày, kể  từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.
* Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.
Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Thông báo thành lập thư viện ( theo Mẫu số 01A. Thông báo thành lập thư viện của Thư viện cộng đồng/ Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
(2) Tài liệu chứng minh đủ điều kiện thành lập quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật thư viện số 46/2019/QH14.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC:  Tổ chức, cá nhân.     
* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.
* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời.             
* Phí, lệ phí: Không quy định
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
(1) Thông báo thành lập thư viện theo Mẫu số 01 A. Thông báo thành lập thư viện của Thư viện cộng đồng/ Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:  Không yêu cầu
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.
-  Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật thư viện.
- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.
File đính kèm: Tải file