Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng
Lĩnh vực: LĨNH VỰC THƯ VIỆN
Thời gian giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.
Lệ phí: Không
Nội dung: * Trình tự thực hiện:
Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thư viện đặt trụ sở.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.
* Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.
Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện theo Mẫu M02. Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC:  Tổ chức, cá nhân.     
* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.
* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời.             
* Phí, lệ phí: Không quy định
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
(1) Thông báo sáp nhập,hợp nhất,chia,tách thư viện (Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:  Không yêu cầu
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.
-  Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật thư viện.
- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.
Chi tiết mẫu đơn M02 Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện
CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.......1.......... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  ............, ngày....... tháng........ năm........
 
THÔNG BÁO SÁP NHẬP/HỢP NHẤT/CHIA/TÁCH THƯ VIỆN


 
Kính gửi:  ..................………………2………..............………
 
Triển khai văn bản số.....ngày..... của....../ thỏa thuận của các bên liên quan3,...........1................... đã thực hiện sáp nhập/ hợp nhất/chia/tách 4 thư viện cụ thể như sau:
  1. Thông tin về thư viện trước sáp nhập/ hợp nhất/ chia/ tách:
a) Tên thư viện:...............................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................
Thành lập theo Quyết định số .................../Văn bản thông báo số 3 ................... của .........................................................................................................................
(Trường hợp nhiều thư viện ghi đầy đủ thông tin của từng thư viện bị sáp nhập, hợp nhất, chia, tách)
          b) Phương án bảo toàn tài nguyên thông tin của thư viện 5 và  trao trả tài nguyên thông tin được tiếp nhận luân chuyển từ thư viện công lập (nếu có) ( có phương án kèm theo).
2. Thông tin về thư viện sau sáp nhập/hợp nhất/chia/tách:
a) Tên thư viện (ghi bằng chữ in hoa): .............................................................
Tên tiếng nước ngoài (nếu có):.......................................................................
Tên viết tắt (nếu có):......................................................................................
Địa chỉ:..........................................................................................................
(ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)
Điện thoại (nếu có).........................................Fax (nếu có):...............................
        Email (nếu có).........................................Website (nếu có):.............................
       Tên cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý thư viện (nếu có):.................................
b) Đối tượng phục vụ ( đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục chỉ phải kê khai nếu có đối tượng phục vụ ngoài tổ chức):......................................................................
c) Tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện của thư viện:
- Tổng số bản sách: ...............................................................................................
- Tổng số đầu báo, tạp chí: ....................................................................................
- Tống số đầu tài liệu số (nếu có):.........................................................................
Máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc trang thiết bị khác:................................................
( Có Danh mục tài nguyên thông tin, thiết bị thư viện kèm theo)
d) Diện tích thư viện: ........................m2
Trong đó, diện tích dành cho bạn đọc:............................... m2
đ) Thông tin nhân sự của thư viện
- Giám đốc/ người trực tiếp phụ trách thư viện:
+ Họ và tên:.............................................................................................
+ Số điện thoại:.......................................... E mail:............................................
+ Tổng số người làm công tác thư viện:
e) Bắt đầu hoạt động từ ngày....... tháng.......năm....
3. Thông tin về thư viện chấm dứt hoạt động sau sáp nhập/ hợp nhất/chia/tách
Tên thư viện (ghi bằng chữ in hoa):....................................................................sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày ...... tháng..... năm....
Theo quy định của Luật thư viện,..................1............................ trân trọng thông báo đến...................2 ................................/.
 
  CƠ QUAN/ TỔ CHỨC /CÁ NHÂN THÀNH LẬP  THƯ VIỆN
 ( ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu )
 
1 Tên cơ quan thành lập thư viện
2 Ghi tên cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo thie quy định tại Điều 23 Luật Thư viện.
3 Đối với thư viện tư nhân, thư viện cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.
4 Chỉ ghi nội dung sáp nhập hoặc hợp nhất hoặc chia tách thư viện.
5 Đối với thư viện công lập.
File đính kèm: Tải file