Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng
Lĩnh vực: LĨNH VỰC THƯ VIỆN
Thời gian giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.
Lệ phí: Không
Nội dung: * Trình tự thực hiện:
Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện chấm dứt hoạt động, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thư viện đặt trụ sở.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.
* Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.
Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện theo Mẫu M03. Thông báo giải thể/ chấm dứt thư viện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC:  Tổ chức, cá nhân.     
* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.
* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời.             
* Phí, lệ phí: Không quy định
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
(1) Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện theo Mẫu số 03. Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:  Không yêu cầu
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.
-  Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật thư viện.
- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.
 
 
Chi tiết mẫu đơn M03 Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện
CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.......1.......... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
    Số:.............../TB-TV ............, ngày....... tháng........ năm........
THÔNG BÁO
Về việc giải thể2/ chấm dứt hoạt động của thư viện3


Kính gửi:  ..................………………4………..............………
............................................5............................... trân trọng thông báo:
Tên thư viện (viết chữ in hoa): ......................................................................
Địa chỉ:...........................................................................................................
(ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)
Hoạt động từ ngày..........tháng..............năm..............theo Quyết định số............6Thông báo hoạt động thư viện ngày...........................và Văn bản trả lời số..................7 ngày...... tháng ...... năm........... của...............................................................................
Sẽ chấm dứt hoạt động  từ ngày......... tháng......năm.......
Lý do chấm dứt hoạt động:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Hồ sơ kèm theo:
  1. Quyết định/Thông báo thành lập thư viện.
  2.  Quyết định giải thể thư viện (đối với thư viện công lập );
  3. Phương án bảo toàn tài nguyên thông tin thư viện theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 6/Hồ sơ chuyển giao tài nguyên thông tin 7.
Theo quy định của Luật thư viện, ..............5 ............. trân trọng thông báo./.
  CƠ QUAN THÀNH LẬP THƯ VIỆN /NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA  THƯ VIỆN
 ( ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có )
1 Tên cơ quan, tổ chức thành lập thư viện; cơ sở giáo dục có thư viện.
2 Áp dụng đối với các trường hợp giải thể thư viện công lập.
3 Áp dụng đối với trường hợp tự chấm dứt hoạt động của thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam, chấm dứt hoạt động của thư viện của tổ chức khác.
4 Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo quy định tại Ddieuf 23 Luật Thư viện.
5 Cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện.
6 Đối với thư viện của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục.
7 Đối với thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.
File đính kèm: Tải file