Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
Lĩnh vực: LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Thời gian giải quyết: 10 ngày
Lệ phí: Không.
Nội dung: * Trình tự thực hiện
-  Các cơ quan, tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa hiện đại cấp xã để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
-  Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa hiện đại cấp xã.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa hiện đại cấp xã kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Cơ quan, tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa hiện đại cấp xã nhận kết quả.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa hiện đại cấp xã hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn.
* Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen;
- Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng;
- Biên bản xét khen thưởng.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã tặng Giấy khen.
* Lệ phí: Không có.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.
File đính kèm: Tải file