Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Lĩnh vực: LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
Thời gian giải quyết: 10 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: * Trình tự, thủ tục:                                                           
(1). Đối với cá nhân, tổ chức có yêu cầu
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa/UBND cấp xã.
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả.
- Căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận một cửa/ UBND cấp xã nhận kết quả.
(2). Đối với Cơ quan hành chính nhà nước
- Cán bộ tại Bộ phận một cửa/ UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức;
- UBND cấp xã dự thảo văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;
- Căn cứ kết quả thẩm định của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục hoặc thông báo kết quả thẩm định.
- Cán bộ tại Bộ phận một cửa/ UBND cấp xã trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo quy định;
            * Lưu ý: Trường hợp sáp nhập, chia tách để thành lập nhà trường, nhà trẻ thực hiện theo quy định như đối với thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.
* Thành phần hồ sơ
* Hồ sơ gồm có:
- Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;
- Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên giảng dạy tại lớp đó.
* Số lượng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ.
*  Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Cơ quan trực tiếp giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng giáo dục và đào tạo.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc thông báo kết quả thẩm định nếu chưa đạt.
* Lệ phí: Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
* Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
(1) Bảo đảm quy định tại Điều 13 của Điều lệ trường mầm non:
a) Trẻ em đ­ược tổ chức theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo.     
+ Đối với nhóm trẻ: trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ. Số trẻ tối đa trong một nhóm trẻ được quy định như sau:
- Nhóm trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi: 15 trẻ;
- Nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi: 20 trẻ;
- Nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi: 25 trẻ.
+ Đối với lớp mẫu giáo: Trẻ em từ ba tuổi đến sáu tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo. Số trẻ tối đa trong một lớp mẫu giáo được quy định như sau:
- Lớp mẫu giáo 3- 4 tuổi: 25 trẻ;
- Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi: 30 trẻ;
- Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi: 35 trẻ.
+ Nếu số lượng trẻ em  trong mỗi nhóm, lớp  không đủ 50% so với số trẻ tối đa được quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 1 của Điều này thì được tổ chức thành nhóm trẻ ghép hoặc lớp mẫu giáo ghép;
+ Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có không quá 2 trẻ cùng một loại khuyết tật. Việc tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ em khuyết tật học hòa nhập trong nhà trường, nhà trẻ thực hiện theo quy định của Luật Người khuyết tật và các văn bản hướng dẫn thi hành
+ Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có đủ số lượng giáo viên theo quy định hiện hành. Nếu nhóm, lớp có từ 2 giáo viên trở lên thì phải có 1 giáo viên phụ trách chính.
b) Tuỳ theo điều kiện địa phương, nhà trường, nhà trẻ có thể có thêm nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo ở những địa bàn khác nhau để thuận tiện cho trẻ đến trường, đến nhà trẻ (gọi là điểm trường). Hiệu trưởng phân công một phó hiệu trưởng hoặc một giáo viên phụ trách lớp phụ trách điểm trường. Mỗi trường, mỗi nhà trẻ không có quá 7 điểm trường.
(2) Bảo đảm an toàn và quyền lợi của trẻ và giáo viên.
(3) Góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
* Căn cứ pháp lý:
- Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục;
- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quyết định Ban hành Điều lệ trường mầm non.
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
File đính kèm: Tải file