Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG TẠI CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
Lĩnh vực: BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
Thời gian giải quyết: 99 ngày làm việc
Lệ phí: Không
Nội dung: *Trình tự thực hiện:
- Đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu, xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ;
- Người bị thiệt hại gửi đơn (kèm hồ sơ) yêu cầu bồi thường;
- Cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết;
- Cơ quan có trách nhiệm bồi thường xác minh thiệt hại;
- Cơ quan có trách nhiệm bồi thường thương lượng việc bồi thường;
- Cơ quan có trách nhiệm bồi thường ra quyết định giải quyết bồi thường.
*Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua hệ thống bưu chính;
*Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Đơn yêu cầu bồi thường;
- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ và tài liệu,chứng cứ có liên quan.
*Thời hạn giải quyết hồ sơ: 99 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn và các giấy tờ hợp lệ.
*Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
*Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
*Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
*Lệ phí : Không.
*Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
*Yêu cầu Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật và thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;
- Có thiệt hại thực tế do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra đối với người bị thiệt hại;
- Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ.
*Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017;
- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật TNBTCNN;
- Thông tư liên 04/2018/TT BTP ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường Nhà nước.
File đính kèm: Tải file