Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
Lĩnh vực: LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY, HÀNG HẢI
Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí: 70.000 đồng/Giấy chứng nhận.
Nội dung: * Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận 1 cửa UBDN cấp xã hoặc nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
- Công chức UBND cấp xã tại Bộ phận 1 cửa UBND cấp xã kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận 1 cửa của UBND cấp xã hoặc qua đường bưu chính.
* Cách thức thựchiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận 1 cửa UBDN cấp xã hoặc nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện
+ Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa theo mẫu;
+ 02 ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;
+ Hồ sơ gốc còn dấu niêm phong, thành phần hồ sơ gốc ứng với từng trường hợp đăng ký đã được cơ quan đăng ký phương tiện cấp trước đó.
- Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.
d) Cơ quan phối hợp: Không.
* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận
* Phí, lệ phí: 70.000 đồng/Giấy chứng nhận.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:
- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
* Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014.
- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định đăng ký phương tiện thủy nội địa.
- Thông tư 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt.
- Quyết định số 3110/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
 

Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa
(Phụ lục 8  ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

(Dùng cho phương tiện chỉ thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện)
 
 
Kính gửi: ………………………………………………………………..
- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ……………… đại diện cho các đồng sở hữu …
 Trụ sở chính: (1) ……………………………..…………………………………
- Điện thoại: ……………………………………. Email: ……………………
Hiện đang là chủ sở hữu phương tiện: …………..….. Số đăng ký: …………
do ………………………………….. cấp ngày ….. tháng ….. năm …….
có đặc điểm cơ bản như sau:
Ký hiệu thiết kế:                                         Cấp tàu: ………………………
Công dụng: ……………………………….. Vật liệu vỏ: ……………………
Năm và nơi đóng: ………………………………………………………
Chiều dài thiết kế: ………………….. m     Chiều dài lớn nhất:  ……. m
Chiều rộng thiết kế: ………………… m     Chiều rộng lớn nhất:  ………m
Chiều cao mạn:  …………………………. m       Chiều chìm: ……..…m
Mạn khô: ……………………………. m    Trọng tải toàn phần: ….….. tấn
Số người được phép chở: …………. người Sức kéo, đẩy:  ……………..tấn
Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): ………………………
Máy phụ (nếu có): …………………………………………………………

 
Nay đề nghị cơ quan đăng ký lại phương tiện theo địa chỉ mới là: .………………
(nêu lý do thay đổi địa chỉ)
Tôi cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.
  ……, ngày ….. tháng ….. năm 20
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)
 
 
 
(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương.
(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu.
File đính kèm: Tải file